Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Výročie SNP -> PAMÄTNÉ BUDOVY SNP V HISTORICKEJ CASTI MESTA BANSKÁ BYSTRICA

PAMÄTNÉ BUDOVY SNP V HISTORICKEJ CASTI MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Zdieľať na Facebooku

Skuteckého ul. c. 10

- pocas SNP sídlo povstaleckej SNR. Dvojpodlažný secesný dom zo zaciatku nášho storocia s ozdobnými vežami postavený pre Obchodnú a priemyslovú komoru. Konali sa v nom dôležité rokovania o hospodárskom rozvoji Pohronia. Od 1. septembra 1944, kedy SNR prevzala všetku zákonodárnu, vládnu a výkonnú moc, tu zasadalo pôvodne 13-clenné plénum a pracovalo Predsedníctvo SNR (malo 2 predsedov - Karola Šmidkeho a dr. Vavra Šrobára) a Úrad Predsedníctva SNR. Pocas SNP malo plénum SNR 41 clenov (paritné zastúpenie KSS a DS + gen. J. Golian). Povstalecká SNR tu pôsobila do 23. októbra 1944 a za toto obdobie schválila 40 zákonov. Výkonnú moc vykonávala SNR prostredníctvom 9 a neskôr 11 povereníctiev

Skuteckého ul. c. 13
- t.c. Obchodná akadémia. V tejto budove v prvých dnoch SNP pôsobilo Povereníctvo SNR pre veci hospodárske a zásobovacie (J. Ursíny, J. Púll)

Skuteckého ul. c. 7
- budova Krajského súdu. Secesná stavba z rokov 1896-98, pocas SNP sídlo Povereníctva SNR pre pravosúdie a cs. vojenský súd (J. Šoltés, I. Pietor).V budovách oproti Krajskému súdu bolo po obsadení Banskej Bystrice okupacnými jednotkami umiestnené Gestapo a Sicherheitsdienst. Podla dvoch zachovaných Základných kníh zaistencov bolo tu od 27.10.1944 do 19.3.1945 väznených 2.031 osôb (medzi nimi aj deti) vo veku od 6 mesiacov do 80 rokov, z toho: 13 Francúzov, 16 Rusov, 30 Ukrajincov, 7 Rumunov, 57 Cechov, 2 Srbi, 19 Americanov, 3 clenovia vojenskej misie Velkej Británie v SNP, 4 Nemci, 36 Madarov, 1 Bulhar, 3 Poliaci, 23 Rómov a 671 Židov. Mnohí z nich sa stali obetami hromadných vrážd v Kremnicke (747) a Nemeckej (okolo 900)

Skuteckého ul. c. 20
- pocas SNP tu bolo umiestnené Povereníctvo SNR pre školstvo a osvetu (J. Lettrich a O. Pavlík) a redakcia Hlasu ludu. V parcíku pri budove je pomník venovaný padlým profesorom a žiakom školy s bustou riaditela Priemyselnej školy Ing. Juraja Krajcovica

Skuteckého ul. c. 2
(bývalá kaviaren Hungária) - pocas SNP tu bola umiestnená pošta

Horná ul. c. 21
- v budove bolo zriadené provizórne rozhlasové štúdio, odkial 30.augusta 1944 o 11.05 hod. zacal vysielat Slobodný slovenský vysielac; plk. Mirko Vesel precítal Proklamáciu vojenského revolucného vedenia; ako hlásatel tu pôsobil prof. Ladislav Sára (zahynul pri Melku 19.2.1945)

Horná ul. c. 18
- v budove bola umiestnená tlaciaren Grafia, pokracovatelka jednej z najslávnejších tlaciarní na Slovensku - Machold. V nej sa pocas SNP tlacila Deklarácia SNR, zákony a vyhlášky SNR a jej povereníctiev, plagáty, noviny Hlas ludu

Moyzesovo námestie c. 23
- pocas SNP sídlo redakcií a technického zariadenia Slobodného slovenského vysielaca a Spravodajskej agentúry Slovenska

Moyzesovo námestie c. 8
>- v r. 1934 tu bola postavená Mestská sporitelna. Pocas SNP sídlo úradovne Povereníctva SNR pre veci hospodárske a zásobovacie (J. Ursíny, J. Stanek)

Moyzesovo námestie c. 14
- pôvodne budova gymnázia. V minulom storocí sa tu vyucovalo v slovenskom duchu (prof. M. Culen). Pocas SNP tu sídlilo Povereníctvo SNR pre zdravotníctvo (I. Fendt, dr. I. Paulíny-Tóth)

Katolícky cintorín
- na tomto cintoríne sú pochovaní padlí povstaleckí vojaci a partizáni, medzi nimi aj francúzski partizáni, ktorí padli v bojoch v Turci a tiež obcania exhumovaní z hromadných hrobov v okolí Banskej Bystrice

Námestie Slovenského národného povstania
- tvoria ho meštianske budovy stavané od 14. storocia, ktoré sú poznacené gotickým, renesancným, barokovým i klasicistickým slohom. Bolo vytvorené rozšírením cesty Zvolen-Horehronie. Na tomto námestí sa formovali povstalecké jednotky pred odchodom na front. 30. októbra 1944 tu bola vojenská prehliadka okupacných vojsk, na ktorej dr. Tiso a gen. Höffle vyznamenávali vojakov za vítazstvo nad povstalcami. Viaceré domy (medzi nimi aj Thurzov dom, Námestie SNP c. 4) boli poškodené pri bombardovaní Banskej Bystrice 18.10.1944

Námestie SNP c. 1
- pocas SNP sídlo banskobystrického revolucného národného výboru (predseda Ján Zeman), ktorý 30.8.1944 vydal vyhlášku o prevzatí moci a správy v meste

Námestie SNP c. 8
- pocas SNP tu sídlil odbor pre polnohospodárstvo a lesníctvo

Námestie SNP c. 14
- dom s cerveným kvádrovaním a rastlinnými dekoratívnymi motívami na fasáde. Od 18. septembra 1944 sídlo Hlavného štábu partizánskych oddielov na Slovensku (Šmidke, Manica, Asmolov)

Námestie SNP c. 15
- bývalé sídlo pobocky Slovenskej národnej banky (riaditel Karol Markovic), kde sa už pred povstaním uskutocnovali schôdzky ilegálnych odbojových cinitelov a bol ustanovený ilegálny revolucný národný výbor Banskej Bystrice, ktorý zacal svoju legálnu cinnost 30.8.1944

Námestie SNP c. 23
- budova vznikla prestavbou z dvoch domov (erb z r. 1492). Pocas SNP v nej pôsobil Viliam Paulíny, clen SNR, povereník pre financie, zavraždený nacistami

Pomník vojakov Sovietskej armády
(v dolnej polovici Námestia SNP) - postavený na pocest osloboditelov mesta 26.3.1945. Pôvodne boli na tomto mieste pochovaní 59 sovietski vojaci (po exhumácii premiestnení na spolocný cintorín vo Zvolene). Pomník bol postavený podla návrhov 2 sovietskych architektov, stavali ho vojaci aj obyvatelia mesta, odhalený 26.6.1945

Lazovná ul. c. 9
- pocas SNP tu sídlilo Povereníctvo pre priemysel a obchod; na konci Lazovnej ul. je evanjelický cintorín, kde sú pochované obete vraždenia v Kremnicke a tiež bojovníci SNP (Samo Malach - Petrovský a i.)

Dolná ul. c. 37
- pocas SNP tu tlacili casopis Bojovník, orgán Velitelstva 1. cs. armády na Slovensku (tlaciaren O. Žabku). V Dolnej ulici sa odohrávali boje 30.8.1944 a 25.3.1945

Národná ulica c. 8
- v dome bola pred povstaním umiestnená organizácia Deutsche Partei a Freiwillige Schutzstaffel (ozbrojené jednotky DP). Dna 30.8.1944 ho po prestrelke obsadili partizáni. Pocas SNP bolo v budove sídlo ÚV KSS, redakcia Pravdy a odborový sekretariát. V budove c. 5 oproti bola umiestnená redakcia casopisu Nové slovo

Národná ulica c. 10
- budova Národnej banky Slovenska; pocas SNP sídlo Povereníctva SNR pre veci financné (V. Paulíny, K. Markovic)

Národná ulica c. 11
- Národný dom postavený koncom 20-tych rokov podla návrhu arch. Emila Belluša. Dna 17. septembra 1944 sa tu uskutocnil zjednocovací zjazd KSS a sociálnej demokracie

Národná ulica c. 12
- v budove pocas SNP boli ubytovaní clenovia revolucných národných výborov z území obsadených okupantmi (Turciansky Svätý Martin, Žilina, Kremnica, Topolcany, Prievidza, Batovany); bola tu tiež evakuacná kancelária a jedálen pre evakuantov

ul. Františka Švantnera c. 9
- pätpodlažná budova Stredoslovenských elektrární z 30-tych rokov. Pocas SNP tu sídlili: Povereníctvo SNR pre pošty a telegrafy (J. Ševcík, A. Bahurinský)
Povereníctvo SNR pre veci vnútorné (G. Husák, I. Štefánik)
Povereníctvo SNR pre dopravu a železnice (Ing. Višnovský, P. Blaho)
Povereníctvo SNR pre verejné práce (J. Styk)
V budove bolo umiestnené aj Ústredné riaditelstvo slovenských elektrární

ul. CSA 7
(bývalá Krajská vojenská správa) - pred povstaním Velitelstvo pozemného vojska, kde v apríli 1944 vzniklo ilegálne Vojenské ústredie príprav povstania na cele s pplk. Jánom Golianom. Pocas SNP tu sídlilo Velitelstvo 1. cs. armády na Slovensku a vojenské misie ZSSR, USA a Velkej Británie. Pri vchode do budovy sú umiestnené pamätné tabule generálom Jánovi Golianovi a Rudolfovi Viestovi, dalej mjr.gšt. Júliusovi Noskovi, pplk. MVDr. Mikulášovi Ferjencíkovi a plk.gšt. Karolovi Peknikovi, ako aj vojenským misiám Sovietskeho zväzu, USA a Velkej Británie

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Predaj začne
1.9.2021
a to za:

Dní Hod Min Sek

Výber a osobný odber stromčeka TU
Na našej adrese budú od 1.10.2021 rozložené najkrajšie 3D stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celý 3D smrek
full celá 3D jedľa

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGÓRIE:

Všetky stromčeky

Celé 3D stromčeky
3D stromčeky
Klasické stromčeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasnežené
Strieborné
Úzke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANOČNÉ STROMČEKY:

Jedľa celá 3D
Smrek celý 3D
Borovica celá 3D

Borovica Klasik
Zasnežená borovica

Smrek hustý 3D
Úzka Tuja celá 3D
Úzka Tuja klasik

Jedľa 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanitý 3D+2D

Celá snehová
Celý biely
Zasnežený 3D+2D
So šiškami

Smrek natura celý 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibírsky
Smrek zasnežený 3D+2D
Tajga 1 jedľa 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky úzky vianočný stromček do úzkych priestorov  Produkty nenájdené !

Momentálne nie sú na sklade.Späť

©2021 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk