Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Adventom sa nazva obdobie tyroch nedie

Zdiea na Facebooku

ite poknie, lebo sa priblilo Krovstvo Boie!

Adventom sa dnes nazva obdobie tyroch nedie pred Vianocami, kedy si kad rok pripomname narodenie Syna Boieho, Jeia Krista.

V Jeho osobe prila na Zem Lska Boia, Krovstvo Boie.

Ete skr, ne Syn Bo zaal innos pred svojm pokrstenm pri rieke Jordn, Hlas volajci na pti - Jn Krstite - volal [Matovo ev., 3.kap., 2.ver]:

ITE POKNIE, LEBO SA PRIBL͎ILO KROVSTVO NEBESK!"

Lska Boia sa priblila a symbolicky sa pribliuje kad rok v obdob adventu, a tak tento as by mal by asom nho poknia.

Advent je as prpravy, as akania - na prchod Lsky Boej, ktor je neoddeliten od istoty a Spravodlivosti.

ini poknie poas adventu, to je as, kedy mme pozna, ak v podstate sme, mme outova vetko zl v ns, je to as, kedy by sme s konenou platnosou mali presta robi vetko to, o je kodliv, o nie je sprvne, o nie je poda vle Najvyieho, mme as naprva vetko to, o sa ete napravi d, a pritom nebojcne vykroi a vrti sa k Otcovi, ako ten nevydaren syn v podobenstve Jeiovom.

Mme vykroi k Lske Boej, lebo ani Ona ns neprijme, ak nebudeme ini poknie v jeho pravej podobe.

Poknie vbec nie je padn na kolen a mrmla pokrytecky moja vina, moja prevek vina...", naopak, POKNIE je zvolanie k Bohu s primnou vakou, e meme by.

Ale by - znamen by dobr a sprvny.

By dobr a sprvny vak znamen RADOSTNE I PODA BOEJ VLE.

Bolo by dobr si uvedomi, e veda tohto vianonho adventu je tu ete jeden advent - vek ADVENT. A tak dnes krame nielen v tomto malom advente - tyri nedele pred Vianocami, ktor s predo dvermi, ale taktie vo vekom Advente - pred Krovstvom Bom, ktor je takisto pred nami.

Vieme, e Vianoce zanaj kad rok 24.decembra, ie o niekoko dn, ale kedy zane Krovstvo Boie na Zemi, to my nevieme! Vieme, kedy na Zem priiel a kedy psobil Syn Bo, Jei a Syn loveka, Imanuel, ale nevieme, kedy po Oiste v tomto Krovstve zasadne na trn jeho vldca.

Toto nebesk Krovstvo, na ktor sa tie pripravujeme, m zaa u teraz - v ns! Chrm ku cti Boej musme najprv my v ns samotnch postavi! My sa musme u v dnenej dobe chysta, ako tie panny s lampami, ke mal prs ench (vi. Biblia), ak mme by po Oiste pouiten pri vstavbe Krovstva Boieho na Zemi.

Nakoko vak pozemsk udstvo kleslo viac, ne sa vo Svetle predpokladalo, bolo nm neraz oznmen, e vymanenie sa z temnt bude boav. Preto aj tento Advent bude boav.

Vianon 4-tdov advent je dos krtky a tento rok sa u chli ku koncu. A tak sa mnoh, aj veriaci, spoliehaj vo svojej duchovnej pohodlnosti nato, e je ete dostatok asu na npravu, ve aj v budcom roku bude advent a udstvu optovne bude dan monos pripravi sa v pokoji na alie Vianoce a ini poknie.

Avak mlokto z nich dnes vie, e aj ten vek ADVENT sa u chli ku koncu a oproti malmu adventu je tu jedna podstatn zmena - iadny al vek Advent nebude!

ijeme v obdob Poslednho sdu, ktor bol predpovedan u starodvnymi prorokmi, ijeme tesne pred vyvrcholenm prvej vekej Oisty, ijeme v zvere vekho Adventu, ijeme tesne pred vybudovanm Tiscronej re na Zemi.

Ako sme v tomto Advente inili poknie? Ako sme vyuili tieto roky prpravy?

Ako napame v naich ivotoch vu Boiu? ijeme u dnes poda vench zkonov, poda Desatora Boch prikzan? Vieme predsa, e ke len jedno prikzanie Boie nebudeme dodriava, je to to ist, ako keby sme iadne nedodriavali.

U sme zhodili zo seba vetko to, o nebude mc vojs do Krovstva Boieho?

Pokroili sme u vetci v tom naom pokn tak aleko, e sme pripraven na prchod Krovstva nebeskho pri poznan, e prde neakane?

Nevhajme teda a IME POKNIE nielen v tomto vianonom advente, ale najm vo vekom ADVENTE, aby sme si do naich lmp zavasu pripravili potrebn olej, ke prde ench - ke na Zem PRDE KROVSTVO BOIE!

adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
adventn venec na advent
adventn venec na advent
adventn venec na advent
adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk