Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Ak je typick farba adventu?

Zdiea na Facebooku

Bli sa obdobie, ke sa chystme na Vianoce. Viem, e tomuto obdob po kresanskej strnke prinle nejak farba. Viete ak a o tto farba symbolizuje? o znamen advent pre kresana?

1. Pre adventn obdobie s typick farby ruov a fialov, Tieto farby sa vyskytuj aj v Boch chrmoch na vzdobe, ale aj rcha kazov s v tomto obdob v tchto farbch.Na adventnom venci by tie mali prevlda striedme ozdoby laden do tchto farieb, vrtane farby svieok.Sriedme obdoby z toho dvodu, lebo advent je pstne obdobie.Sviece adventu s 3 fialov a 1 ruov symbolizujce liturgick farby adventnch nedie. Historicky je farba adventu fialov. Jedn sa toti o t as svetla, v ktorej sa nachdza potencil spolonho psobenia duchovnho a telesnho ja. Fialov je miesto, kde sa stretva "bosk" vedomie (pol dielu modrej) s vedomm "pozemskm" (pol dielu ervenej) a spolone psobia v energetickom centre - v siedmej akre nazvanej tie akrou korunnou. Fialov m teda schopnos prina skuton rovnovhu a pomha loveku sta "nohami na zemi", zatia o jeho hlava prebva v nebi. Predstavuje teda "nebo na zemi" kedy sa univerzlna lska prejavuje slubou boskmu Plnu.
Ruov je farbou, ktor vyjadruje veobjmajcu nepodmienen lsku a starostlivos. Ruov je v podstate erven (ivot), v ktorej je viac svetla (Vedomie) a vibrane vyjadruje schopnos prijma lsku.Advent - zo slova prchod" - je prpravn obdobie na pripomenutie si prvho prchodu Spasitea, ale je aj asom, kedy sa m udsk myse zameriava aj na oakvanie druhho Kristovho prchodu na konci vekov.Vznam adventu:Adventn doba nie je naastie len asom nkupnej horky. M predovetkm svoj duchovn obsah. Vyzva ns k stretnutiu s Kristom v naom kadodennom ivote a pripravuje ns na jeho slvny druh prchod.tvortdov obdobie adventu je pre veriacich najm asom duchovnej prpravy a poknia pred slvenm Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pna. V tomto obdob sa veriaci v katolckych, evanjelickch a alch kresanskch chrmoch schdzaj k modlitbm a zamysleniam, konaj sa v nich aj mnoh adventn koncerty.

2. Advent - prchod Krista, ktor tobne oakvame. V prvom rade sa pripravujeme na slvenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chvlime Boha, ktor tak miloval svet, e nm poslal svojho Syna. Vianon sviatky a prprava na ne maj svoj hlb zmysel v prprave naich sdc na Boiu milos vo sviatostiach. Slovo advent pochdza z latinskho adventus a znamen prchod. tvortdov obdobie adventu je pre veriacich najm asom duchovnej prpravy a poknia pred slvenm Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pna. V tomto obdob sa veriaci v katolckych, evanjelickch a alch kresanskch chrmoch schdzaj k modlitbm a zamysleniam, konaj sa v nich aj mnoh adventn koncerty. Chrmov rcho v advente je fialov. Take liturgick farba a farba svieok na adventnom venci je povinou fialov- je to farba poknia, alebo ete ruov. I ke adventn vence u s teraz v rznych farbch- erven, zlat apod.

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk