Predaj umelých vianočných stromčekov na Vianoce.

PAMÄTNÉ BUDOVY SNP V HISTORICKEJ CASTI MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Zdieľať na Facebooku

Skuteckého ul. c. 10

- pocas SNP sídlo povstaleckej SNR. Dvojpodlažný secesný dom zo zaciatku nášho storocia s ozdobnými vežami postavený pre Obchodnú a priemyslovú komoru. Konali sa v nom dôležité rokovania o hospodárskom rozvoji Pohronia. Od 1. septembra 1944, kedy SNR prevzala všetku zákonodárnu, vládnu a výkonnú moc, tu zasadalo pôvodne 13-clenné plénum a pracovalo Predsedníctvo SNR (malo 2 predsedov - Karola Šmidkeho a dr. Vavra Šrobára) a Úrad Predsedníctva SNR. Pocas SNP malo plénum SNR 41 clenov (paritné zastúpenie KSS a DS + gen. J. Golian). Povstalecká SNR tu pôsobila do 23. októbra 1944 a za toto obdobie schválila 40 zákonov. Výkonnú moc vykonávala SNR prostredníctvom 9 a neskôr 11 povereníctiev

Skuteckého ul. c. 13
- t.c. Obchodná akadémia. V tejto budove v prvých dnoch SNP pôsobilo Povereníctvo SNR pre veci hospodárske a zásobovacie (J. Ursíny, J. Púll)

Skuteckého ul. c. 7
- budova Krajského súdu. Secesná stavba z rokov 1896-98, pocas SNP sídlo Povereníctva SNR pre pravosúdie a cs. vojenský súd (J. Šoltés, I. Pietor).V budovách oproti Krajskému súdu bolo po obsadení Banskej Bystrice okupacnými jednotkami umiestnené Gestapo a Sicherheitsdienst. Podla dvoch zachovaných Základných kníh zaistencov bolo tu od 27.10.1944 do 19.3.1945 väznených 2.031 osôb (medzi nimi aj deti) vo veku od 6 mesiacov do 80 rokov, z toho: 13 Francúzov, 16 Rusov, 30 Ukrajincov, 7 Rumunov, 57 Cechov, 2 Srbi, 19 Americanov, 3 clenovia vojenskej misie Velkej Británie v SNP, 4 Nemci, 36 Madarov, 1 Bulhar, 3 Poliaci, 23 Rómov a 671 Židov. Mnohí z nich sa stali obetami hromadných vrážd v Kremnicke (747) a Nemeckej (okolo 900)

Skuteckého ul. c. 20
- pocas SNP tu bolo umiestnené Povereníctvo SNR pre školstvo a osvetu (J. Lettrich a O. Pavlík) a redakcia Hlasu ludu. V parcíku pri budove je pomník venovaný padlým profesorom a žiakom školy s bustou riaditela Priemyselnej školy Ing. Juraja Krajcovica

Skuteckého ul. c. 2
(bývalá kaviaren Hungária) - pocas SNP tu bola umiestnená pošta

Horná ul. c. 21
- v budove bolo zriadené provizórne rozhlasové štúdio, odkial 30.augusta 1944 o 11.05 hod. zacal vysielat Slobodný slovenský vysielac; plk. Mirko Vesel precítal Proklamáciu vojenského revolucného vedenia; ako hlásatel tu pôsobil prof. Ladislav Sára (zahynul pri Melku 19.2.1945)

Horná ul. c. 18
- v budove bola umiestnená tlaciaren Grafia, pokracovatelka jednej z najslávnejších tlaciarní na Slovensku - Machold. V nej sa pocas SNP tlacila Deklarácia SNR, zákony a vyhlášky SNR a jej povereníctiev, plagáty, noviny Hlas ludu

Moyzesovo námestie c. 23
- pocas SNP sídlo redakcií a technického zariadenia Slobodného slovenského vysielaca a Spravodajskej agentúry Slovenska

Moyzesovo námestie c. 8
>- v r. 1934 tu bola postavená Mestská sporitelna. Pocas SNP sídlo úradovne Povereníctva SNR pre veci hospodárske a zásobovacie (J. Ursíny, J. Stanek)

Moyzesovo námestie c. 14
- pôvodne budova gymnázia. V minulom storocí sa tu vyucovalo v slovenskom duchu (prof. M. Culen). Pocas SNP tu sídlilo Povereníctvo SNR pre zdravotníctvo (I. Fendt, dr. I. Paulíny-Tóth)

Katolícky cintorín
- na tomto cintoríne sú pochovaní padlí povstaleckí vojaci a partizáni, medzi nimi aj francúzski partizáni, ktorí padli v bojoch v Turci a tiež obcania exhumovaní z hromadných hrobov v okolí Banskej Bystrice

Námestie Slovenského národného povstania
- tvoria ho meštianske budovy stavané od 14. storocia, ktoré sú poznacené gotickým, renesancným, barokovým i klasicistickým slohom. Bolo vytvorené rozšírením cesty Zvolen-Horehronie. Na tomto námestí sa formovali povstalecké jednotky pred odchodom na front. 30. októbra 1944 tu bola vojenská prehliadka okupacných vojsk, na ktorej dr. Tiso a gen. Höffle vyznamenávali vojakov za vítazstvo nad povstalcami. Viaceré domy (medzi nimi aj Thurzov dom, Námestie SNP c. 4) boli poškodené pri bombardovaní Banskej Bystrice 18.10.1944

Námestie SNP c. 1
- pocas SNP sídlo banskobystrického revolucného národného výboru (predseda Ján Zeman), ktorý 30.8.1944 vydal vyhlášku o prevzatí moci a správy v meste

Námestie SNP c. 8
- pocas SNP tu sídlil odbor pre polnohospodárstvo a lesníctvo

Námestie SNP c. 14
- dom s cerveným kvádrovaním a rastlinnými dekoratívnymi motívami na fasáde. Od 18. septembra 1944 sídlo Hlavného štábu partizánskych oddielov na Slovensku (Šmidke, Manica, Asmolov)

Námestie SNP c. 15
- bývalé sídlo pobocky Slovenskej národnej banky (riaditel Karol Markovic), kde sa už pred povstaním uskutocnovali schôdzky ilegálnych odbojových cinitelov a bol ustanovený ilegálny revolucný národný výbor Banskej Bystrice, ktorý zacal svoju legálnu cinnost 30.8.1944

Námestie SNP c. 23
- budova vznikla prestavbou z dvoch domov (erb z r. 1492). Pocas SNP v nej pôsobil Viliam Paulíny, clen SNR, povereník pre financie, zavraždený nacistami

Pomník vojakov Sovietskej armády
(v dolnej polovici Námestia SNP) - postavený na pocest osloboditelov mesta 26.3.1945. Pôvodne boli na tomto mieste pochovaní 59 sovietski vojaci (po exhumácii premiestnení na spolocný cintorín vo Zvolene). Pomník bol postavený podla návrhov 2 sovietskych architektov, stavali ho vojaci aj obyvatelia mesta, odhalený 26.6.1945

Lazovná ul. c. 9
- pocas SNP tu sídlilo Povereníctvo pre priemysel a obchod; na konci Lazovnej ul. je evanjelický cintorín, kde sú pochované obete vraždenia v Kremnicke a tiež bojovníci SNP (Samo Malach - Petrovský a i.)

Dolná ul. c. 37
- pocas SNP tu tlacili casopis Bojovník, orgán Velitelstva 1. cs. armády na Slovensku (tlaciaren O. Žabku). V Dolnej ulici sa odohrávali boje 30.8.1944 a 25.3.1945

Národná ulica c. 8
- v dome bola pred povstaním umiestnená organizácia Deutsche Partei a Freiwillige Schutzstaffel (ozbrojené jednotky DP). Dna 30.8.1944 ho po prestrelke obsadili partizáni. Pocas SNP bolo v budove sídlo ÚV KSS, redakcia Pravdy a odborový sekretariát. V budove c. 5 oproti bola umiestnená redakcia casopisu Nové slovo

Národná ulica c. 10
- budova Národnej banky Slovenska; pocas SNP sídlo Povereníctva SNR pre veci financné (V. Paulíny, K. Markovic)

Národná ulica c. 11
- Národný dom postavený koncom 20-tych rokov podla návrhu arch. Emila Belluša. Dna 17. septembra 1944 sa tu uskutocnil zjednocovací zjazd KSS a sociálnej demokracie

Národná ulica c. 12
- v budove pocas SNP boli ubytovaní clenovia revolucných národných výborov z území obsadených okupantmi (Turciansky Svätý Martin, Žilina, Kremnica, Topolcany, Prievidza, Batovany); bola tu tiež evakuacná kancelária a jedálen pre evakuantov

ul. Františka Švantnera c. 9
- pätpodlažná budova Stredoslovenských elektrární z 30-tych rokov. Pocas SNP tu sídlili: Povereníctvo SNR pre pošty a telegrafy (J. Ševcík, A. Bahurinský)
Povereníctvo SNR pre veci vnútorné (G. Husák, I. Štefánik)
Povereníctvo SNR pre dopravu a železnice (Ing. Višnovský, P. Blaho)
Povereníctvo SNR pre verejné práce (J. Styk)
V budove bolo umiestnené aj Ústredné riaditelstvo slovenských elektrární

ul. CSA 7
(bývalá Krajská vojenská správa) - pred povstaním Velitelstvo pozemného vojska, kde v apríli 1944 vzniklo ilegálne Vojenské ústredie príprav povstania na cele s pplk. Jánom Golianom. Pocas SNP tu sídlilo Velitelstvo 1. cs. armády na Slovensku a vojenské misie ZSSR, USA a Velkej Británie. Pri vchode do budovy sú umiestnené pamätné tabule generálom Jánovi Golianovi a Rudolfovi Viestovi, dalej mjr.gšt. Júliusovi Noskovi, pplk. MVDr. Mikulášovi Ferjencíkovi a plk.gšt. Karolovi Peknikovi, ako aj vojenským misiám Sovietskeho zväzu, USA a Velkej Británie

predaj vianočných stromčekov, celé 3d vianočné stromčeky

Predaj vianočných stromčekov začne
1.9.2020
a to za:

Dní Hod Min Sek

Výber a osobný odber stromčeka TU
Na našej adrese budú od 1.10.2020 rozložené najkrajšie 3D stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celý 3D smrek
full celá 3D jedľa

©2020 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk