Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Nattny sviatok sv.Cyrila a Metoda sakonaj sa pte, ome i koncerty.

Na Slovensku je ttny sviatok pripomnajci kresanskch vierozvestov, svtch Cyrila a Metoda a duchovn a kultrny rozmer ich misie.

Na zem dnenho Slovenska bolo kresansk uenie rozren u pred prchodom solnskych bratov Cyrila a Metoda. Kresanstvo do tejto oblasti preniklo v obdob Rmskej re, o dokazuj viacer archeologick nlezy, naprklad z oblasti Bratislavy-Rusoviec, Nitry Bojnej i odkrytie ranokresanskej kaplnky na Devne pochdzajcej zo 4. storoia. Kresanstvo zaalo vraznejie prenika medzi Slovanov na zem sasnho Slovenska v prvej tretine 9. storoia, o dokazoval naprklad kostol v Nitre vysvten salzburskm biskupom.

Vekm prnosom byzantskch kresanskch vierozvestov bolo, e rili Kristovo uenie na zem naich predkov v uom zrozumitenom slovanskom jazyku. Kontantn (Cyril) ete pred odchodom na misiu vytvoril psmo, prispsoben pre slovansk re, hlaholiku a preloil zkladn state svisiace s kresanskou vieroukou: vber evanjeliovch tan - Evanjelir. Po takejto prprave prili obaja zvestovatelia viery v roku 863 na Vek Moravu. Obyvatestvo spolu s miestnou vldnucou mocou byzantsk misiu prijalo.

Misiou Cyrila a Metoda na Vekej Morave nai predkovia zskali neoceniten bohatstvo. Popri Kontantnom vytvorenom novom psme hlaholike solnski bratia dosiahli poas nvtevy v Rme (v roku 868) u ppea Hadrina II. aj schvlenie staroslovieniny ako tvrtho liturgickho jazyka zpadnej cirkvi, v ktorom sa mohli vykonva kresansk obrady, popri latinine, grtine a hebrejine. Tto skutonos, ako aj titul arcibiskupa, ktor Metodovi udelil ppe Hadrin, sved o spenosti misie.

Duchovn odkaz sv. Cyrila a Metoda, spolupatrnov Eurpy, je siln aj v sasnosti. Dodnes s zdrojom nbonosti, solidarity a slovanskej vzjomnosti najm pre Slovkov, Moravanov, echov, Bulharov i Macedncov.

Sviatok sv. Cyrila a Metoda na Slovensku charakterizuj viacer pte, slvnostn ome, koncerty a in kultrne a duchovn podujatia v rznych reginoch Slovenska, za asti biskupov a kazov. Je to naprklad Cyrilo-metodsk nrodn p v Nitre, p v Kostole sv. Kra v Devne venovan misii solnskych bratov, kde sa dnes kon aj koncert slovanskej hudby, p v obci Selce v Banskobystrickej diecze i XXI. ronk Cyrilo-metodskch dn v Terchovej a alie.

Vznam misie sv. Cyrila a Metoda si dnes pripomen aj evanjelici na hrade Bran, kde sa predpoludnm uskutonia slvnostn sluby Boie.

V Katedrle sv. Martina v Bratislave bude dnes veer psmo slova a hudby venovan trom vznamnm osobnostiam, svtm Cyrilovi, Metodovi a Gorazdovi. Kon sa v rmci oslv sviatku sv. Cyrila a Metoda a pri prleitosti 1125. vroia mrtia prvho arcibiskupa metropolitu sv. Metoda a ustanovenia sv. Gorazda za jeho nstupcu. Podujatie je zrove sasou aktivt Roka kresanskej kultry na Slovensku.

sviatok sv. Cirila a Metoda

Zdiea na Facebooku

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk