Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Vek Morava.Vek Morava 863/864-867

Bratia prili na Vek Moravu roku 863 alebo 864 (poda tradcie 5. jla 863). Na ely misie (poda ojedinelch nzorov u skr v 50. rokoch v kltore Polychron) vytvoril Kontantn nov psmo - hlaholiku (podrobnosti v lnku hlaholika), grafickho systmu pecilne uspsobenho pre slovansk jazyk. alej spolu s Metodom pred odchodom na Vek Moravu aj po om zhotovili viacero prekladov a vlastnch textov (pozri niie); tzv. staroslovienina (= star cirkevn slovanina), ie kultivovan macednina z okolia Solna, bola zvolen za jazyk, ktor sa bude poas misie a na preklady pouva. Staroslovienina poas vekomoravskej misie zskala vea prvkov zpadoslovanskch (od 10. stor. slovenskch a moravskch) nre pouvanch na Vekej Morave. Naprklad vtedajia verzia hlaholiky obsahuje aj jedno psmeno (hlsku dz), ktor sa vtedy pouvala len zem dnenho Slovenska. Vaka tejto innosti sa bratia povauj za zakladateov slovanskej literatry. Okrem toho Kontantn mono priniesol so sebou na Vek Moravu symbol byzantskho dvojkra (ktor je dnes v slovenskom znaku).

Od zaiatku svojho pobytu na Vekej Morave museli eli kritike bavorskch (ie vchodofranskch) kazov, predstaviteov zpadnho (ie nie byzantskho) kresanstva, ktor sa obvali, e stratia v krajine vplyv. Roku 863 Kontantn zaloil tzv. Vekomoravsk uilite, v ktorom sa vychovvali budci slovansk kazi a administratvni pracovnci, a ktor sa stalo centrom slovanskej literatry. Roku 885 mali asi 200 absolventov. Poloha ilia je neznma, ale poda archeologickch nlezov existovala cirkevn kola na hrade Devn. Vedcim uilia bol Kontantn.

Vek Morava 873-880

V roku 873 sa potom ujal sprvy cirkvi na Vekej Morave, obnovil a spravoval vekomoravsk uilite, na ktorom sa okrem vchovy klru pestovala literrna innos. So svojimi iakmi pokraoval v prekladan nboenskch spisov, ale aj v pvodnej tvorbe, najm v kzach.

Metod christianizoval Visliansko (od 874), teda zemia na sever od Karpt, aj alie oblasti nsledne prilenen k Vekej Morave. T sa postupne premenila na ru, ktor mala stabiln miesto na mape Eurpy.

Po roku 874 asto Metoda u Svtopluka (priaznivca skr latinskej liturgie) a ppea ohovrali vodcovia latinskho klru psobiaceho vo Vekej Morave - Jn Bentsky (zrove Svtoplukov poradca) a Wiching (Viching; vbsky benediktnsky mnch). Vyvolali tak poetn spory. V cirkevnom ivote sa postupne sformovali nepriatesk tbory, ktormi boli fransko-latinsk a byzantsko-sloviensky. Odliovali sa najm liturgickm jazykom. Ku konfliktu dolo v roku 878, ke nemeck kazi na ele s Wichingom obvinili Metoda, e vo vysvetovan Boej Trojice hlsa bludy a pri bohoslubch pouva sloviensky jazyk.

Pribline v tom istom ase (879/880) sa Vek Morava prvkrt poksila rozdeli svoje zemie na dieczy. Jedin znme biskupstvo arcibiskupa Metoda vzniklo v Nitre. Jeho biskupom sa stal Wiching, ku ktorho vymenovaniu Svtopluka prehovorili predstavitelia latinskho klru na Vekej Morave.

Vek Morava 881

Nasp na Vekej Morave Metod (881) zosadil Wichinga ako nitrianskeho biskupa, pretoe sa dozvedel, e Wiching Svtoplukovi napsal falovan ppesk" list, poda ktorho sa m Metod vyhna z Vekej Moravy. Wichinga za to poverili cirkevnou misiou vo Vislansku (povodie Visly), ktor bolo tesne predtm pripojen k Vekej Morave.

V roku 881 sa spolu so Svtopluk zastnil na vojnovej akcii v Ztis. Pri tejto prleitosti sa stretol so staromaarskm oddielom.

Vek Morava 882- 885

Po nvrate z Byzancie Metod spolu so svojimi iakmi zasvcuje svoju innos prekladateskej prci (dokonenie prekladu biblie, omovch textov zpadnej Petrovej liturgie a homli na cel rok, podieal sa na biografii o Kontantnovi), take na konci jeho ivota (6. mja 885) maj u vzdelanci na Vekej Morave znan mnostvo prekladov a pvodnch diel.

Niekedy v 80. rokoch 9. stor. pokrstil Metod na Vekej Morave vldcu iech Boivoja I..

Spory medzi Metodom a Svtoplukom sa vyhrotili v roku 885, ke Metod navrhol za svojho nstupcu kaza Gorazda. Skr, ako sa mohol spor vyriei, arcibiskup Metod zomrel. Na smrtenej posteli uril (neskr svtho) Gorazda pochdzajceho z dnenho Slovenska za svojho nstupcu vo Vekomoravskom uiliti a 6. aprla 885 Metod zomrel na Vekej Morave, kde bol pochovan v (dnes neznmom) hlavnom kostole ttu. Po Metodovej smrti sa dostal na elo vekomoravskho duchovenstva Wiching, ktor so Svtoplukovm shlasom dal uvzni Metodovch iakov a neskr ich vypovedal z krajiny. Ich odchodom vak organizcia vekomoravskej cirkvi nezanikla, udrala sa a do pdu Vekej Moravy.

Zdiea na Facebooku

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk