Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Advent z wikipedie.

Zdiea na Facebooku

Advent

(z lat. adventus prchod) je prv as liturgickho roka rmskokatolckej cirkvi vymedzen 4 nedeami pred sviatkom narodenia Jeia Krista a obdobie duchovnej prpravy na Vianoce. V teologickom zmysle sa advent vyznauje dvojakm oakvanm - sviatku narodenia Jeia Krista a jeho druhho (eschatologickho) prchodu na konci asu (parzia), ale taktie sa nezabda na osobitn ctu Jeiovej Matky naprklad tzv. rortnou sv. omou v doch od 16. decembra. Preto adventn obdobie je asom nbonho a radostnho oakvania.

Liturgickou farbou pre advent je farba fialov.

Dejiny adventu

Pvodne pochdza pojem advent z grckeho pojmu ἐπιφανεία (epifaneia zjavenie), ktor oznaoval prchod bostva do chrmu alebo nvtevu kra.

Adventn obdobie m kajci charakter, ale nikdy sa toto obdobie nechpe ako as poknia v tom zmysle ako je to v pste (napr. stle sa spieva Aleluja). Obdobie prpravy na slvenie Narodenia Pna sa dostal v 4. storo z kresanskho Vchodu do Glie a panielska. Odtia pochdza zvyk spja advent s eschatologickm okavanm Krista na konci asov. V Glii sa od 5. storoia advent zanal u na sv. Martina a v panielsku 24. novembrom. V rmskej liturgii trvalo obdobie adventu dva tdne a malo charakter oakvania i prpravy na vtelenie Boieho Syna.

Vianon obdobie (advent + vianoce) sa od 4. storoia pohybovalo medzi 11. novembrom a 6. janurom, na ktor pvodne pripadala oslava narodenia Jeia Krista (dnes slvnos Zjavenia Pna ie Epifania). Tchto osem tdov predstavovalo (s vnimkou nediel, ktormi si stle pripomname vzkriesenie) spolu 40 dn.

Zaiatky adventu siahaj do 4 storoia, kedy sa v oslavuje urit poet (2 a 6) adventnch nediel a a ppe Gregor Vek ( 604) stanovil adventn as na 4 tdne.

Advent v cirkevnom kalendri

Advent sa zana 1. adventnou nedeou, teda nedeou medzi 27. novembrom a 3. decembrom. Advent sa kon po zpade slnka na tedr veer (viglia Sviatku Narodenia Pna). 3. adventn nedea sa nazva Gaudete a, oproti ostatnm adventnm dom, liturgickou farbou me by ruov. Advent trv do prvch vepier Narodenia Pna.

Nakoko advent sa vyznauje dvojakm oakvanm (narodenie a druh prchod), preto aj advent je rozdelen na dve asti kde 17. december tvor hranicu tohto rozdelenia. Prv as dva draz na oakvanie druhho prchodu Krista a druh as je prpravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach. Toto delenie je vemi dobre vidie v liturgickch textoch a modlitbch.

Pravoslvna cirkev aj grckokatolcka cirkev m a dodnes estdov prpravn obdobie pred sviatkom Narodenia Pna. Toto obdobie sa tradine nazva Filipovka, trv od 15. novembra do 24. decembra a zachovalo si charakter pstu. Zrove Filipovka nepredstavuje zaiatok cirkevnho roka, ktor sa na Vchode zana 1. septembra.

V zpadnej tradcii je advent aj obdobm upokojenia, ktor zodpovedalo ivotnmu tlu naich predkov, prispsobenmu dlhm decembrovm nociam. Dnes sa vak advent komerne vyuva, a preto o om ako o obdob upokojenia nemono hovori. Advent sprevdza adventn veniec ozdoben tyrmi sviecami, ktor zodpovedaj potu adventnch nedie, deti asto otvraj adventn kalendr.

adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
adventn veniec na advent
umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk