Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Advent - latinsky ad-venio

Zdiea na Facebooku

Advent je obdobm zanajcim nedeou najbliou sviatku Sv. Ondreja Apotola (30. november) trvajcim 4 tdne.

V Cirkvi sa adventom zana liturgick rok. Advent je pstnym obdobm v ktorom sa veriaci

  • pripravuj dstojne oslvi sviatok Pnovho prchodu a vtelenia Slova
  • pripravuj svoje due, aby sa stali vhodnm prbytkom Spasitea prijatho v Eucharistii
  • a pripravuj sa tie na Pnov posledn prchod, kedy prde a bude sdi ivch i mtvych


Symbolika

Cirkev v breviroch vyzva k velebeniu "Pn Kra, ktor prichdza", "Pna, ktor je blzko", "Jeho, ktorho slva bude oskoro uzret". Ako tanie pre prv adventn nokturno predpisuje kapitolu z proroka Izaia, ktor hovor v ostrch pojmoch o nevanosti Izraela, vyvolench det, ktor opustili a zabudli na svojho Otca; o Muovi bolest zasiahnutom hriechmi svojho udu; opisuje utrpenie a smr prichdzajceho Spasitea a jeho konen slvu; oznamuje zhromadenie pohanov na Posvtnom vrchu.

V druhom nokturne tania troch nedie s vzat z smej homlie Sv. ppea Leva I. (440-461) o pste a almunch ako prprave na prchod Pna a na druh nedeu z komentra Sv. Jeronma na Izaia (Iz, 11:1), ktor v tomto texte interpretuje Blahoslaven Pannu Mriu ako "konr mimo korene rodu Jesse". V hymnoch tohto obdobia njdeme modlitby pre prchod Krista, Stvoritea sveta ako Vykupitea, kombinovan s modlitbou k bliacemu sa sdu nad svetom a ochranou pred nepriatemi. Podobn idei s vyjadren v antiphnach pre Magnificat v poslednch 7 doch pred Vigliou Narodenia.

V nich Cirkev vol Bosk Mdros, aby ns uila rozvnosti; V omiach je mysel Cirkvi vyjadren Epitolami a Evanjeliami. V Epitole vyzva veriacich, od kedy je Spasiteov prchod blzko, aby odvrhli temnotu a odeli sa brnenm svetla, hodili estne ako za jasnho da a obliekli si Krista; ukazuje, e nrody s volan modli sa k menu Pnovmu; iada ich aby sa teili v blzkosti Pnovej, napomna ich, aby obstli pred Pnovm sdom, ke sa vrti a bud viditen tajomstv skryt v udskch srdciach. V Evanjelich Cirkev hovor o Pnovi prichdzajcim v slve; v ktorom a skrze ktorho sa splnili proroctv; o venom putovan medzi idmi; o hlase na pti, "Pripravte cestu Pnovi". Cirkev v Liturgii ns prena sp do asu pred vtelenm Syna Boieho.

Cardinal Wiseman hovor: Nie sme sene vyzvan k zisku z blahoslavenej udalosti, ale aby sme si denne povzdychli s otcami:, "Zolite nm rosu nebes a nech nm oblaky daj Spravodlivho: nech sa zem otvor a vzde Vykupite." Kolekta troch zo tyroch adventnch nedie zana slovami, "Pane, pozdvihni svoju silu a pr".

Historick pvod

Ned sa presne zisti, kedy bol advent uveden medzi cirkevn sviatky. Prprava pre sviatok narodenia Pna nebola zauvan skr ako samotn sviatok narodenia a nie s dkazy, e by tak bolo pred 4. storom, kedy poda Duchesneho [Christian Worship (London, 1904), 260], bol sviatok celebrovan celou Cirkvou, niektormi okolo 25 decembra, inmi 6 janura. O uritej prprave tame v dokumentoch synody v Zaragze z roku 380, ktorej tvrt knon predpisuje, e od 17. decembra po Epiphniu by mal kad navtevova kostol. Advent sa spomna v dvoch homlich Sv. Maxima biskupa z Turna (415-466), nazvanej "In Adventu Domini", ale nevzahuje sa na pecilnu asov peridu. Nzov me by prdavkom opisovatea textu.

Dodnes vak niektor homlie, predovetkm Sv. Czareja, biskupa z Arles (502-542), v ktorch nachdzame spomienku na prpravu pred Kristovm narodeninm; nepredstavuj vak zvzn pravidlo. Synoda (581) v Mcon, v Galii, v smom knone prikazuje od 11. novembra po sviatok narodenia vykonva obetu poda pstneho rtu v pondelok, stredu a piatok. Gelasiovo Sacramentrium spomna p nedie; neskr redukovanch na tyri ppeom Sv. Gregorom VII. (1073-85). Zbierka homli ppea Sv. Gregora Vekho (590-604) zana kzou pre adventn nedeu. V roku 650 advent bol slven v panielsku p nedie. Vo vchodnch cirkvch nenjdeme dokument, ktor by sa vzahoval na slvenie adventu skor ako z 8. storoia. Sv. Teodor (+ 826), ktor hovoril o sviatkoch, ktor sa na vchode veobecne slvili ho nespomna.

Poda encyklopdie New Advent


Nech je pre ns prkladom Sv. Jn Krstite, ktor pripravoval Kristov prv prchod a vzorne ho oakval v zbonosti a askze, ako pe Sv. Psmo:

V tch doch vystpil Jn Krstite a hlsal v judejskej pti:"Robte poknie, lebo sa priblilo nebesk krovstvo.

"To o om povedal prorok Izai:


Hlas volajceho na pti:
Pripravte cestu Pnovi,
vyrovnajte mu chodnky!"

Jn nosil odev z avej srsti a okolo bedier koen opasok. Potravou mu boli kobylky a lesn med."

Vtedy prichdzal k nemu Jeruzalem a cel Judea i cel okolie Jordnu. 66Jnov krst spoval v ponoren do vody a bol znakom duchovnho oistenia. Pokrsten vyznvali svoje hriechy, m uznali, e s hrieni, a prejavili potrebu oisti si svedomie i tbu po novom ivote. Jnov krst bol iba vrazom poknia a prpravou na sviatostn krst, ktor ustanov Kristus. Vyznvali svoje hriechy a dvali sa mu krsti v rieke Jordn.

Ke videl, e aj mnoh farizeji a saduceji prichdzaj k nemu na krst, povedal im: Hadie plemeno, kto vm ukzal, ako unikn budcemu hnevu!? Prinajte teda ovocie hodn poknia! Nenazdvajte sa, e si mete poveda: Nam otcom je Abrahm! - lebo vravm vm: Boh me Abrahmovi vzbudi deti aj z tchto kameov. Sekera je u priloen na korene stromov. A kad strom, ktor neprina dobr ovocie, vytn a hodia do oha. Ja vs krstm vodou na poknie, ale ten, o prde po mne, je mocnej, ako som ja. Ja nie som hoden nosi mu obuv. On vs bude krsti Duchom Svtm a ohom. V ruke m vejaku, vyist si humno, penicu si zhromad do spky, ale plevy spli v neuhasitenom ohni."

Nech je advent teda pre ns obdobie oistenia a poknia, plnenia pokynov, ktor nm dva vek svtec, obdobm odovzdania sa Kristovi a jeho spasitenej lske. Aby sme mohli s radosou oslvi sviatok jeho narodenia, kedy spsa prila na tento svet a "ud krajci v temnotch uzrel vek svetlo." A predovetkm aby sme boli pripraven, ke sa Kristus op vrti a oddel plevel od zrna a obstli sme pre jeho prsnym a spravodlivm sdom.

Zverejnil Slovensk Kruh Leva XIII.

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk