Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Advent - prchod Krista

Zdiea na Facebooku

Advent - prchod Krista, ktor tobne oakvame. V prvom rade sa pripravujeme na slvenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chvlime Boha, ktor tak miloval svet, e nm poslal svojho Syna. Vianon sviatky a prprava na ne maj svoj hlb zmysel v prprave naich sdc na Boiu milos vo sviatostiach. Advent nm pripomna, e Kristus prde. A ivot veriacich je neustlym a bdelm oakvanm tohto prchodu. Nejde iba o to, aby sme pripomenuli historick udalos, ktor sa stala pred viac ako 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Ovea potrebnejie je pochopi, e cel n ivot mus by adventom, bdelm oakvanm novho konenho prchodu Krista. Prvou adventnou nedeou (v tomto roku 28. novembra) sa pre kresanov zana obdobie adventu, prpravy na slvenie narodenie Jeia. Slovo advent pochdza z latinskho adventus" a znamen prchod. Symbolom adventnho obdobia, ktor trv tyri tdne, je adventn veniec so tyrmi sviecami - tie sa postupne zapauj poas tyroch adventnch nedie. Prv zo tyroch adventnch svieok na tradinom adventnom venci treba zapli v nedeu 28. novembra. Postupne do Vianoc sa zapauje jedna svieka za druhou. Najastejie s svieky tmavomodr alebo fialov, symbolizujce liturgick farby adventnch nedie. Cirkevn rok sa v Katolckej cirkvi kon sviatkom Krista Kra a adventom sa zana nov cirkevn rok.

tvortdov obdobie adventu je pre veriacich najm asom duchovnej prpravy a poknia pred slvenm Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pna. V tomto obdob sa veriaci v katolckych, evanjelickch a alch kresanskch chrmoch schdzaj k modlitbm a zamysleniam, konaj sa v nich aj mnoh adventn koncerty. Adventn doba nie je naastie len asom nkupnej horky. M predovetkm svoj duchovn obsah. Vyzva ns k stretnutiu s Kristom v naom kadodennom ivote a pripravuje ns na jeho slvny druh prchod.

Advent je to darovan as Boej milosti, ktor by mal lovek naplni dobrm myslom a zmysluplnm obsahom. Zamyslie sa nad sebou, nad svojou hrienosou, ini poknie, nedriema, prebudi sa, plva proti prdu." Pre ud, ktorm s Vianoce len udovou tradciou a sentimentlnym rozpoloenm, advent neexistuje.

Chrmov rcho v advente je fialov. Prv adventn nedea je sasne v Katolckej cirkvi zaiatkom novho liturgickho roka a u tradine aj dom celocirkevnej zbierky na charitu.

Adventn predvianon prprava sa spomna v Rme u za ppea Leva I. Vekho (440-461). In zznam o advente pochdza z Franczska, kde koncil v meste Macon v r. 582 nariadil, aby sa prprava na slvenie vianonch sviatkov zaala od prvej nedele po sviatku sv. Martina. Adventn obdobie v tejto forme zahrnovalo es nedie a malo pstno - kajcny charakter. Ppe Gregor I. Vek (590-604) skrtil adventn obdobie na tyri nedele (symbolizujce 4 000 rokov akania na Mesia od vyhnania prvch rodiov z raja) a je pvodcom adventnch kzn v Bazilike Santa Maria Maggiore. Svoju definitvnu formu nadobudol advent v 8. - 9. storo. V r. 1362 Urban V. (1362-1370), ktor aj po svojom zvolen za ppea il ako benediktnsky mnch, zaviedol pre advent pstne pravidl.

Obsah adventnej doby vstine vyjadruj star adventn piesne - rorty - zostaven poda biblickch textov, prevane prorockch. Rorty sa zanali pred svitanm a pripomnali, e pred narodenm Krista udstvo kralo v tmch" (Iz 9,2). Nzov rorty pochdza z najznmejej latinskej adventnej piesne pochdzajcej zo 16. storoia z Franczska: Rorate coeli de super ..." (Rosu dajte nebesia zhora ...").

Histria adventnho venca
Veniec je od nepamti symbolom vazstva a krovskej dstojnosti. Aj Biblia hovor o venci ako o prejave cty, radosti a vazstva. Adventn veniec vzdva hold tomu, ktor je oakvan, a ktor zrove prichdza ako vaz, ako kr a oslobodite. Rozlievajce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichdzajceho Krista, ktor rozptyuje temnotu a strach, pretoe on je Svetlo sveta" (Jn, 8,12).

 

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk